REGULATIONS / REGULAMIN / TEILNAHMEBEDINGUNGEN / PŘEDPISY

          

Pravidla srazu
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatelem akce je sdružení „smart club polska“ (dále jen „Organizátor“).
Pravidla vydává Organizátor akce s názvem „Smart family meet 2022“,
která se uskuteční ve dnech 4. – 7. srpna 2022 v Polské republice ve městě Jelenia Góra na ploše
letiště Aeroklubu Jeleniogórskiego – vedle ulice Wincentego Pola (dále jen „akce“).
Pravidla jsou platná pro všechny osoby, které se budou v době trvání akce zdržovat na území, kde se
akce koná (dále jen „místo konání“). Každá osoba zdržující se v této oblasti během akce je povinna
dodržovat ustanovení těchto předpisů.
Akce je rekreační a výstavní povahy.
Účelem pravidel je zajištění bezpečnosti osob, vybavení a majetku na akci definováním pravidel
chování přítomných osob a aplikací těchto pravidel na území akce. Společně s pravidly chování jsou
stanovena práva a povinnosti přítomných osob.
II. PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA ÚZEMÍ AKCE
Všechny osoby přítomné na akci jsou povinny:

 • chovat se v souladu s pravidly akce a předpisy obecně platnými, včetně předpisů požární ochrany
 • dodržovat pokyny organizátora, bezpečnostních služeb a policie.
 • zařízení instalovaná na území akce používat pouze k účelu, ke kterému jsou určena
 • nevstupovat do míst, která nejsou určena pro účastníky nebo veřejnost (služební a servisní prostory
  a místnosti, provozní část letiště, především vzletová a přistávací dráha apod.)
 • oznámit bezpečnostní službě nebo Organizátorovi zjištěné ohrožení bezpečnosti nebo veřejného
  pořádku
 • nahlásit všechny nehody nebo poškození bezpečnostní službě
 • v případě nebezpečí se bezodkladně přesunout k nouzovým východům z areálu.
 • seznámit se podrobnými pravidly evakuace, která budou zveřejněna formou instruktáže z pódia
  III. VSTUP DO AREÁLU AKCE
  Areál akce bude pro účastníky přístupný ve dnech 4. – 7. srpna 2022 v následujících časech:
 • 4.8.2022 od 16:00 do 22:00 hodin
 • 5.8.2022 od 8.00 do 24:00 hodin
 • 6.8.2022 od 8:00 do 24:00 hodin
 • 7.8.2022 od 8:00 do 15:00 hodin
  Aby byl účastníkům umožněn volný pohyb po areálu akce, bude při vstupu do areálu každá dospělá
  osoba označena identifikačním páskem, který ji bude opravňovat k pobytu v ohraničeném areálu akce.
  Identifikační pásek bude mít každý den jinou barvu a bude platný pouze v den vydání.
  Pro udržení pořádku a zlepšení organizace akce bude označení páskem probíhat každý den znovu.
  Organizátor může zakázat vstup na akci a pobyt na ní osobám:
 • nacházejícím se viditelně pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek nebo jiných,
  obdobně působících látek.
 • ozbrojeným nebo majících jiné nebezpečné předměty, materiály, výrobky, nápoje, prostředky nebo
  látky považované za nebezpečné. O tom, zda předměty jsou nebo mohou být nebezpečné rozhoduje
  bezpečnostní služba.
 • chovajícím se agresivně, provokativně nebo jiným způsobem představující ohrožení bezpečnosti nebo
  veřejného pořádku akce.
 • bez udání důvodu.
  Mimo hodiny uvedené v 1. odstavci par. III platí zákaz pobytu v areálu akce pro všechny neoprávněné
  osoby.
  Je zakázáno na akci přinášet zbraně nebo jiné nebezpečné předměty, výbušniny, pyrotechnické
  výrobky, hořlaviny, alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky. Všechny takové předměty mohou
  být zabaveny i kdyby byly majetkem třetí osoby.
  Do areálu akce je zakázán vstup osobám se psem bez náhubku. Majitel psa je povinen mít u sebe
  sáček na psí výkaly. V případě, že dojde k znečištění areálu akce je majitel psa povinen znečištění
  okamžitě odstranit.
  IV. SOUTĚŽE
  Každý účastník srazu má právo účastnit se všech soutěží, které budou probíhat v průběhu akce, za
  předpokladu že splní podmínky jednotlivé soutěže vyhlášené pořadatelem dané soutěže.
  V. ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA
  Organizátor zajistí bezpečnost osob přítomných na akci v místě konání mimo jiné prostřednictvím
 • bezpečnostní služby, jejíž členové budou oblečeni ve stejnokroji nebo použijí oděvní doplňky
 • zajištění lékařské pomoci
 • zajištění hygienicko – sanitárních zařízení
 • každý spoluorganizátor, dodavatel a jejich subdodavatelé musí mít pojištění odpovědnosti
 • každý spoluorganizátor, dodavatel a jeho subdodavatel odpovídá za své subdodavatele a pracovníky
  Účastníci akce a ostatní osoby nacházející se na místě konání jsou povinny
 • řídit se pokyny organizátora, bezpečnostní služby nebo policie.
 • chovat se tak, aby neohrožovali bezpečnost ostatních přítomných osob nebo majetku
 • při řízení vozidel dodržovat maximální povolenou rychlost 5 km/h
  Za nezletilé účastníky akce odpovídají jejich rodiče nebo dospělé osoby, které je provázejí.
  V místě konání akce je zakázáno
 • provádět jakoukoliv propagační, obchodní nebo jinou výdělečnou činnost bez souhlasu organizátora
 • používat otevřený oheň v jakékoliv formě, zejména rozdělávat oheň v ohništích, grilech, plynových
  vařičích apod. Zákaz se nevztahuje na gastronomická místa určená organizátorem. Osoby, které tento
  zákaz nedodrží budou z místa konání a z akce okamžitě vykázány!
 • přinášet a konzumovat alkoholické nápoje zakoupené mimo mimo areál akce. Osoby přinášející do
  prostoru akce alkoholické nápoje budou požádány, aby je zanechaly mimo prostor akce. Bezpečnostní
  služba je oprávněna kontrolovat obsah zavazadel dopravovaných na místo konání.
 • ničit cedule a informační tabule, reklamní média, zařízení a vybavení umístěné v místě konání, jakož
  i vozidla účastníků nebo Organizátora.
 • jezdit motorovými vozidly po areálu srazu mimo komunikace vyznačené Organizátorem.
 • řídit motorová vozidla pod vlivem alkoholu!! Jakýkoliv pokus o nastartování motorového vozidla
  osobou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek může mít za následek okamžité přivolání Policie,
  zejména pokud by jednání této osoby znamenalo ohrožení zdraví, životů nebo majektu ostatních
  účastníků akce. V takové situaci je měřítkem střízlivosti výsledek testu z běžného přenosného
  necertifikovaného alkoholtesteru, kdy rozhodnou hranicí je hodnota 0,2 promile alkoholu v dechu.
 • organizovat aukce.
 • pouštět hlasitou hudbu, organizovat představení, hry a soutěže bez souhlasu Organizátora.
 • používat sociální zařízení k jinému účelu!!
 • parkovat mimo vyznačená místa.
 • provádět s vozidly nebezpečné manévry.
 • „pálit gumy“ a driftovat mimo místo k tomu určené.
 • jezdit s lidmi na střeše, přední nebo zadní kapotě
 • „střílení do výfuku“
 • fotografovat nebo filmovat za účelem komerčního využití. Tato činnost vyžaduje souhlas Organizátora.
  Organizátor si vyhrazuje právo užití a distribuce identifikačních prvků jako jsou náramky, šňůry apod.
  pro účastníky akce. Organizátor si vyhrazuje právo zabavit neoprávněné identifikační prvky osobám,
  které je používají. Takové osoby budou vykázány z místa konání akce.
  Organizátor informuje, že na místě konání budou pořizovány zvukové a obrazové záznamy. Organizátor
  je oprávněn zaznamenat průběh akce, zejména chování lidí prostřednictvím záznamových zařízení
  (foto, video). Vstupem na místo konání dáváte souhlas k pořízení multimediálního záznamu Vaší osoby
  a Vašeho vozidla s možností využití/zveřejnění dle potřeb Organizátora.
  Materiály shromážděné během záznamu události, které mohou představovat důkaz umožňující zahájení
  trestního řízení nebo řízení v případě trestných činů nebo důkaz, který může být pro takové řízení
  relevantní, Organizátor neprodleně předá okresnímu státnímu zástupci příslušnému pro místo konání
  akce nebo příslušnému orgánu policie, pokud je to nutné, se žádostí o zahájení trestního řízení nebo se
  žádostí o potrestání, pokud sám o trestném činu informuje nebo žádá o projednání v přestupkovém
  řízení.
  Členové pořádkové služby
 • se prokazují identifikátorem umístěným na viditelném místě.
 • jsou oprávněni legitimovat osoby za účelem zjištění jejich totožnosti.
 • jsou oprávněni kontrolovat obsah zavazadel, oděvů a vozidel v případě podezření, že tyto osoby mají
  nebo přinášejí zakázané předměty uvedené v části III. těchto pravidel.
 • jsou oprávněni vydávat pokyny osobám, které narušují veřejný pořádek nebo se chovají v rozporu
  s Pravidly srazu a v případě neuposlechnutí těchto pokynů tyto osoby vykázat z místa konání
 • použít fyzickou sílu formou hmatů, chvatů a podobných obranných technik v případě ohrožení majetku
  nebo k odvrácení útoku na člena pořádkové služby nebo jinou osobu v souladu se zákony Polské
  republiky.
 • zadržet a předat policii osoby, které bezprostředně ohrožují životy a zdraví ostatních osob nebo
  majetku
 • zadržet osoby, u kterých budou nalezeny zbraně nebo jiné nebezpečné věci, alkoholické nápoje,
  výbušniny, pyrotechnické předměty, hořlaviny, omamné a psychotropní látky. O zadržení vyhotoví
  zprávu a zadrženou osobu společně se zabavenými předměty předá policii.
  Organizátor neodpovídá za poškození zdraví a života osob účastnících se soutěží pořádaných
  v průběhu akce. Osoby účastnící se soutěží a jakékoliv další činnosti, které se na akci podnikají , tak
  činí výhradně na vlastní nebezpečí. Organizátor akce neodpovídá za škody na zdraví a životě osob
  způsobené porušením pravidel.
  Je zakázáno ponechávat jakékoli předměty bez dozoru, včetně zavazadel nebo jiného majetku.
  Organizátor nenese žádnou odpovědnost za předměty, které zůstaly na místě konání včetně věcí ve
  vozidlech.
  Je zakázáno vjíždět na místo konání odtahovými vozidly! Vjezd je možný jen na základě písemného
  povolení Organizátora.
  Je zakázáno jezdit na místě konání na bicyklech, čtyřkolkách a podobných dopravních prostředcích.
  Organizátor si vyhrazuje právo změnit průběh akce, např. z důvodu zrušení účasti vystupujícího
  umělce, z důvodu vyšší moci atd. nebo z důvodů časových či uměleckých.
  VI. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ AKCE
  Účastníci akce jsou povinni dodržovat obecně platné právní předpisy týkající se
 • požární ochrany
 • veřejného pořádku
 • pravidel provozu na pozemních komunikacích
  Účastníci akce majíc právo využívat
 • všechny prostory a zařízení zpřístupněné veřejnosti
 • lékařskou péči v případě náhlé nemoci nebo nehody
 • pomoc organizátora akce a pořádkové služby při nepředvídatelných situacích
  VII. PROTESTY
  Všechny stížnosti a reklamace musí být podány doporučeným dopisem nejpozději do 7 dnů od
  ukončení akce na níže uvedenou korespondenční adresu Organizátora:
  Smart klub polska
  Ul. Leśna 44c
  05-501 Łoziska
  województwo MAZOWIECKIE
  Polská republika
  Stěžovatel musí mít důkaz o zaslání doporučeného dopisu (podací lístek).
  Organizátor výše uvedené reklamace a stížnosti vyřídí do 21 dnů od jejich doručení.
  VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Všechna práva na jméno, logo, grafické, zvukové a televizní materiály akce jsou vyhrazena
  Organizátorovi.
  Organizátor neodpovídá za účinky vyšší moci. Vyšší moc je událost, která je mimo kontrolu
  Organizátorora, což znemožňuje plnění povinností nebo plnění těchto povinností může být vzhledem k
  okolnostem považováno za nemožné. Vyšší moc je zejména:
 • atmosférická porucha.
 • porucha zařízení dodávajících elektřinu, teplo, světlo.
 • válka
 • jednání státních nebo místních orgánů při formulaci zákonů a předpisů ovlivňujících plnění závazků.
  Tato Pravidla jsou dostupná
 • na internetové stránce Akce tj. www.sfm2022.com
 • v kanceláři Organizátora na místě konání.
  Změny Pravidel jsou platné až po jejich zveřejnění na místech uvedených v předchozím odstavci.
  Pořádková služba může vydávat své vlastní bezpečnostní a protipožární pokyny v souladu s obecně
  platnými právními předpisy.
  V případě porušení Pravidel účastníkem akce si Organizátor vyhrazuje vykázat účastníka a jeho vozidlo
  z místa konání a to na náklady účastníka:
 • odtažení vozidla – 300 PLN
 • placené parkování – 150 PLN/den
  Tento překlad originálního polského Regulaminu byl proveden osobou, která k tomu nemá vůbec
  žádnou kvalifikaci a překlad slouží pouze k získání základní orientace pro osoby, které se v polském
  originálu neorientují ani trochu.
  Právně závazná je pouze polská verze Pravidel – Regulamin!