REGULATIONS / REGULAMIN / TEILNAHMEBEDINGUNGEN / PŘEDPISY

           

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  Organizatorem imprezy jest:
  – stowarzyszenie smart klub polska, (zwana dalej: „Organizatorem”).
  Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy rekreacyjno – wystawienniczej pod nazwą:
  Smart family meet 2022 który odbędzie się w dniach 04-07 sierpnia 2022 r. w Jeleniej Górze (58-
  500) na terenie lotniska Aeroklubu Jeleniogórskiego – przy ulicy Wincentego Pola. (wydarzenie
  zwane dalej: „Imprezą”),
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na
  terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w
  czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Impreza ma charakter rekreacyjno-wystawowy.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania
  się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest
  Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków
  uczestników Imprezy.
 5. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE IMPREZY
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do:
 7. zachowania się zgodnie z regulaminem imprezy oraz obowiązującymi przepisami, w tym z
  przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego,
 8. podporządkowania się poleceniom organizatora, służb ochrony.
 9. korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie zlotu zgodnie z ich przeznaczeniem,
 10. nie wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne dla widzów (pomieszczenia służbowe)
  10.powiadomienia służby ochrony w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku
  publicznego,
  11.zgłaszania wszelkich wypadków oraz szkód, służbom ochrony,
  12.W razie zagrożenia należy bezzwłocznie kierować się w stronę wyjść ewakuacyjnych.
  13.Szczegółowe zasady postępowania uczestników imprezy w przypadku ewakuacji zostaną podane
  do publicznej wiadomości ze sceny w postaci komunikatów.
  III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
 11. Teren Imprezy otwarty będzie dla publiczności w dniach 04-07 sierpnia 2022 r. w następujących
  godzinach:
  – 04.08.2022 r. – w godzinach od 16:00 do 22:00,
  – 05.08.2022 r. – w godzinach od 08:00 do 00:00,
  – 06.08.2022 r. – w godzinach od 08:00 do 00:00,
  – 07.08.2022 r. – w godzinach od 08:00 do 15:00.
 12. W celu umożliwienia swobodnego poruszania się po terenie zlotu, przy wejściu każdej dorosłej
  osobie zostanie założona opaska identyfikacyjna uprawniająca do przebywania w uprawnionych
  miejscach na terenie zlotu.
 13. Opaska dla publiczności, w ustalonym przez organizatora kolorze, obowiązuje wyłącznie w dniu
  założenia jej na dany dzień. W celu utrzymania ładu i porządku na zlocie oraz usprawnienia
  organizacji zlotu powyższa procedura jest powtarzana w każdy dzień zlotu.
 14. Wejście publiczności na teren zlotu następnego dnia będzie możliwe za okazaniem nowej,
  obowiązującej tego dnia, opaski.
 15. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 16. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
  innych podobnie działających środków,
 17. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub
  substancje uznawane za niebezpieczne (ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb
  Porządkowych)
 18. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie
  bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 19. bez wskazania przyczyny.
 20. Poza godzinami wskazanymi w pkt. 1 par. III, na terenie zlotu obowiązuje zakaz przebywania
  osobom do tego nieupoważnionym.
  10.Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych
  niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów
  pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji
  psychotropowych.
  11.Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w punkcie 5, chociażby nie stanowiły
  własności sprawcy.
  12.Zabrania się wstępu na teren imprezy osobom z psem bez kagańca. Opiekun psa powinien
  posiadać torebkę na odchody. W przypadku gdyby doszło do zanieczyszczenia przez zwierzę terenu
  imprezy opiekun psa musi natychmiast je posprzątać.
  13.KONKURSY I KARTY DO GŁOSOWANIA:
  14.Każda przebywająca na Imprezie osoba ma prawo do udziału we wszystkich- przeprowadzanych
  podczas jej trwania- konkursach, o ile spełnia ich warunki określane każdorazowo przez
  prowadzącego dany konkurs.
  15.ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
  16.Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas
  trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  17.Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru;
  18.Udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  19.Współorganizatorzy i podwykonawcy mają obowiązek posiadania ważnej polisy OC.
  20.Współorganizatorzy, podwykonawcy i ich podwykonawcy oraz uczestnicy odpowiadają za swoich
  podwykonawców.
  21.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane
  są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na
  wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
  22.Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są
  zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w
  szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Na terenie imprezy obowiązuje ograniczenie
  prędkości do 5 km/h. Zakazuje się prowadzenia wymienionych poniżej czynności pod groźbą
  usunięcia z terenu imprezy:
  23.zakazane jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakiejkolwiek działalności promocyjnej, handlowej
  lub innej zarobkowej bez autoryzacji Organizatora.
  24.zakazane jest używanie na terenie zlotu otwartego ognia pod jakąkolwiek postacią, a to m. in.
  rozpalania: ognisk, grillów, palników gazowych itp. zakaz nie obowiązuje na terenie uprawnionych
  przez organizatora punktów gastronomicznych. Osoby, które nie zastosują się do tego punktu
  zostaną natychmiastowo usunięte z terenu zlotu.
  25.zakazane jest wnoszenie i spożywanie na terenie zlotu napojów alkoholowych zakupionych poza
  uprawnionymi przez Organizatora punktami gastronomicznymi. Osoby wnoszące na teren imprezy
  napoje alkoholowe będą proszone o pozostawienie ich poza terenem imprezy. Ochrona ma prawo
  weryfikować zawartość wnoszonych na teren imprezy pakunków.
  26.Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i
  sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy, w tym pojazdów uczestników i organizatorów, itp.
  27.zakazane jest poruszanie się po terenie zlotu pojazdami silnikowymi poza wytyczonymi do tego
  przez organizatora drogami.
  28.obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów silnikowych pod wpływem alkoholu.
  Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem
  alkoholu skutkować będzie natychmiastowym wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba
  nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia lub
  mienia pozostałych uczestników zlotu. W tym momencie za kryterium trzeźwości uznaje się wynik
  przenośnego komercyjnego i nie homologowanego testera trzeźwości powyżej 0,2 promila
  29.zakazane jest organizowanie licytacji, głośne odtwarzanie muzyki oraz organizowanie występów i
  innych form zabawowych w tym konkursów i licytacji bez autoryzacji Organizatora.
  30.Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich
  przeznaczeniem,
  31.zakazane jest: parkowanie poza miejscami wyznaczonymi do tego, niebezpiecznych manewrów
  pojazdem, „palenia gumy” i driftu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego, jazdy na dachu,
  masce lub bagażniku pojazdu, puszczania głośnej muzyki oraz „strzelania w tłumik”.
  32.fotografowanie oraz filmowanie z zamiarem późniejszego wykorzystania wymaga uzyskania zgody
  organizatora.
  33.Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do używania i rozprowadzania wśród osób
  przebywających na terenie zlotu wszelkich elementów identyfikacyjnych, takich jak identyfikatory,
  opaski identyfikacyjne na rękę, smycze itp.
  34.Organizator zastrzega sobie prawo do konfiskaty nieautoryzowanych elementów identyfikacyjnych
  osobom, które się nimi posługują.
  35.Osoby posługujące się nieautoryzowanymi elementami identyfikacyjnymi będą wzywane przez
  Służby Porządkowe do bezwzględnego opuszczenia terenu zlotu.
  36.Organizator informuje, że na terenie Imprezy będzie rejestrowany obraz oraz dźwięk technikami
  foto i video. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności
  zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wejście na teren Imprezy jest
  jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie swojego wizerunku oraz swojego
  pojazdu/motocykla włącznie z umożliwieniem wykorzystania ich do przeprowadzenia zdjęć
  plenerowych z możliwością wykorzystania ich na wszelkich polach eksploatacji.
  37.Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody
  pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub
  dowody mogące mieć znaczenie dla toczących się takich postępowań, organizator niezwłocznie
  przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzonej
  imprezy lub właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu Policji, w razie potrzeby z
  wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam
  zawiadomi o przestępstwie albo wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
  38.Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są
  uprawnione do:
  39.legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  40.kontrolowania elementów identyfikacyjnych osób przebywających na terenie Imprezy,
  41.przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub
  posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 5 par. III niniejszego Regulaminu,
  42.wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się
  niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do
  opuszczenia Imprezy;
  43.stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w
  przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb
  Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
  o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
  44.ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
  życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  45.W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych
  niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych
  i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb
  Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono
  te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę
  osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
  46.Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i życiu
  osób uczestniczących w konkursach sprawnościowych przeprowadzanych podczas imprezy. Osoby
  biorące udział w wyżej wymienionych konkursach i wszelkich innych działaniach, jakie podejmują
  na imprezie, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Organizator imprezy nie ponosi
  odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu i życiu osób wynikający z łamania zasad
  regulaminu.
  47.Zabronione jest pozostawianie bez opieki wszelkich przedmiotów, w tym bagażu lub innego mienia.
  Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie zlotu, w
  tym w pojazdach znajdujących się na terenie zlotu.
  48.Obowiązuje zakaz wjazdu lawetą na teren zlotu poza pisemną zgodą udzieloną przez organizatora.
  49.Obowiązuje zakaz wjazdu i wprowadzania rowerów i innych tego typu jednośladów na teren zlotu.
  50.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
  51.Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych
  powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i
  zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
  52.Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów:
  53.przeciwpożarowych
  54.porządkowych
  55.ruchu drogowego
  56.Uczestnicy Imprezy mają prawo do korzystania z:
  57.wszelkich udostępnionych dla publiczności miejsc i urządzeń,
  58.opieki medycznej w przypadku nagłego zachorowania bądź nieszczęśliwego wypadku
  59.pomocy organizatorów Imprezy i służb porządkowych w nieprzewidzianych sytuacjach.
  VII. REKLAMACJE:
 21. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia
  zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
  smart klub polska Ul. Leśna 44c 05-501 Łoziska, województwo MAZOWIECKIE
 22. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 1 w terminie 21 dni od dnia ich
  doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania
  listu poleconego.
  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 23. Wszelkie prawa do nazwy, logo, materiałów graficznych, dźwiękowych i telewizyjnych Imprezy są
  zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje
  się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
  niemożliwe lub, że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę
  Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
  dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
  państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających
  wpływ na wykonanie zobowiązań.
 25. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 26. na stronie internetowej Imprezy, tj.www.smartfamilymeet2020.com
 27. w biurze organizatorów na terenie Imprezy.
 28. Zmiany Regulaminu wymagają ich podania do wiadomości w sposób opisany w pkt. 3 par VIII
  Regulaminu.
 29. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie
  zobowiązującymi przepisami prawa.
 30. Za nieprzestrzeganie regulaminu organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia kierowcy oraz
  pojazdu z terenu imprezy na koszt kierującego pojazdem.
  – odholowanie pojazdu – 300 zł,
  – parking płatny – 150 zł/doba.